Политика за Лични данни и Бисквитки

01 / ЗА ФИРМАТА

ТСТийм ООД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет-сайт www.tsteam.bg и кандидатствате за наемане, покупко-продажба на недвижимо имущество от страна на Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година („GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

02 / ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящата Политика за защитa на личните данни ТСТийм ООД, „ние“, „нас“ или „наш“ означава „ТСТийм ООД“ и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт – www.tsteam.bg и централен офис в гр. София – 1164, бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет.1, офис 5, или среща на посочено от Вас място- офис, дом и пр..

03 / КОИ СМЕ НИЕ?

ТСТийм ООД  е дружество, което има за предмет на дейност предоставяне на вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и услуги с цел продажба в първоначален или преработен вид, покупка на строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, консултантска и рекламна дейност, посредничество при сделки с недвижими имоти, рекламно-информационни дейности и разпространение на печатни и електронни издания, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

04 / КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

ТСТийм ООД , ЕИК 204963526 е със седалище и адрес на управление гр. София -1164, рaйон Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет.1, офис 5, тел. за връзка +359887214478, електронна поща: office@tsteam.bg. Можете да се свържете с нас като ни посетите на адреса, посочен в предходното изречение или на нашия уебсайт www.tsteam.bg .

05 / ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

При установяване на трайни търговски отношения с физически лица, ТСТийм ООД, съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 15, б. „а“ и б. „в“ от Закона за мерките срещу изпирането на пари – ЗМИП, се задължава да идентифицира клиентите си. На основание чл. 2, ал. 1 от Правилника за прилагането на ЗМИП във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗМИП, идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията на физическите лица се извършват чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него. Администраторът е длъжен да събира и обработва информация, представляваща лични данни за физически лица съгласно чл. 4, във връзка с чл. 10 и чл. 11 от Закона за мерките за предотвратяване изпирането на пари.

06 / ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме:
  Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта на клиента, всяко гражданство на лицето телефон, адрес, И-мейл (e-mail)/ кратко текстово съобщение (SMS).
 • Как и защо използваме Вашите лични данни, ще бъдат ли те достъпни за трети лица:
  ТСТийм ООД няма да разкрива лични данни на Трети страни, освен лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на продукти и услуги или на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай, че подобна информация бъде изискана на законно основание. ТСТийм ООД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.
 • Как защитаваме Вашите лични данни:
  За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
 • За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни:
  Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно—не повече от 3 год. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.
 • Вашите права да контролирате личните си данни:
  право на информация, право на достъп, право на корекции, право за изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данни
 • Възражения:
  Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.Ако имате въпроси по отношението защита на данните, може да се обърнете за повече информация, към длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) – Станимир Ставрев, ел. поща: stavrev@tsteam.bg, телефон за връзка – +359887214478.